Català | Castellano
home / Junta

Junta Directiva

Raül Claramunt Ruscalleda

President

Enric Sanahuja Amat

Vicepresident 1r

Josep Vall Royuela

Vicepresident 2n

Eugeni Balsells Herrero

Secretari

José Mª Martínez Vivancos

Tresorer

Rafael Martínez Vázquez

Vocal

José Antonio Rojas Ruiz

VocalGonzalo Aixa Torres

Secretari Tècnic

Les principals línies d'actuació de la Junta Directiva pel període comprès entre el 2017 i 2022 es centren en els següents aspectes:

1 - Màxima oferta de producte a Salons de Joc – Grecojoces referma en la seva convicció de què els Salons de Joc són un espai integral d'oci que ha de disposar de la màxima oferta de joc possible, incorporant les últimes tecnologies existents, i advocant, per aquest motiu, per l'homologació i autorització de tots aquells productes, màquines i solucions tecnològiques que potenciïn la màxima oferta en els salons (Jocs basat en servidor, homologació i autorització de màquines especials per als salons de joc com a producte diferenciat respecte a l'hostaleria, interconnexió de salons, etc...)

2 - Adequació de mitjans de pagament a la realitat econòmica i comercial Avui dia, els Salons de Joc, han de poder permetre que els seus clients puguin gaudir del seu temps d’oci utilitzant els mateixos mitjans de pagament que s’utilitzen en qualsevol altre negoci i/o sector d’activitat (targes de crèdit, pagament a través de dispositius mòbils/apps, etc...). Des de Grecojoc, demanem la normalització en quant a mecanismes i mitjans de pagament sense cap tipus de diferenciació o discriminació, i en especial, en relació amb els mitjans de pagament utilitzats per la pràctica del joc online, que sense cap tipus de dubte haurien de poder ser utilitzats en un Saló de Joc, l’entorn natural per a la pràctica de qualsevol modalitat de joc presencial.

3- Promoció de polítiques de Joc Responsable i Responsabilitat Social Corporativa – Grecojoc promou de manera activa entre els seus associats i els seus usuaris el desenvolupament i implantació de codis de bones pràctiques en matèria de Joc Responsable i Responsabilitat Social Corporativa, en col·laboració amb les diferents associacions, entitats i administracions.

4- Incentivació de la professionalització dels Salons de Joc – Grecojoc aposta de manera decidida per la professionalització dels seus establiments, i desenvolupa iniciatives entre els seus agremiats en favor de la professionalització, la inversió en la millora dels seus establiments, la formació del personal, i la millora de la eficiència dels seus processos operatius i comercials, amb l’aspiració de que els Salons de Joc catalans continuïn essent un veritable referent a nivell tecnològic, econòmic i social, i la punta de llança d’una industria, la del joc de Catalunya, que sense dubte gaudeix de un destacat protagonisme a nivell internacional i d’un impacte socioeconòmic de gran rellevància al nostre país.

5- Contenció fiscal – Grecojoc demanarà a l’Administració l’adopció d’unes polítiques de contenció fiscal en quant a les taxes de màquines B, tota vegada que, malgrat que els efectes de la crisi global de consum patida entre els anys 2008 i 2014 han començat a diluir-se en els darreres exercicis, una modificació substancial de l’actual escenari impositiu llastraria de ben segur qualsevol tendència de recuperació del sector.

6- Aprofundiment en la simplificació dels tràmits administratius per a les altes, baixes i canvis de les màquines de tipus B, sobretot pel que fa a l'autorització dels interconnectats. Durant el període comprès entre el 2012 i el 2017, des de la Direcció General de Tributs de Joc de la Generalitat de Catalunya es van dur a terme importants millores i avenços en matèria de teletramitació i procediments relatius a les màquines B, i per part de Grecojoc, hem de seguir recolzant de manera ferma aquesta línia de treball encetada els darrers anys, tot posant-se a disposició de l’Administració per avançar encara més per a la millora de l’efectivitat i la reducció de càrregues administratives d’aquests tràmits.